Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden LDB Administratie & Advies

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 34337939
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van LDB Administratie & Advies

Artikel 1 Defnities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.
Gebruiker: Administratiekantoor.
Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waaropgebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijken schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoeringwaarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijnovereengekomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de handgewezen.
5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven deoverige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan inoverleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
6. De gedrags –en beroepsregels voor de gebruiker maken deel uit van de overeenkomst. De gebruiker verklaart de daaruitvoor gebruiker voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.
7. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door gebruiker en opdrachtgever ondertekendeopdrachtbevestiging retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door de opdrachtgever aangebruiker verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst volledig en juist weer te geven.
8. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, strekking of inhoud van de verleende opdrachtvoortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker isslechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordenbevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraanniet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruikeranders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen eenovereenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschapuitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaaldewerkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvande opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdigaan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aangebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit devertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgeververstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van dieonderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraanvoorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden wordenverricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kostelooszorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van deovereenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
8. In geval van opdrachten tot controle van fnanciële verantwoordingen zal opdrachtgever de gebruiker op de hoogtebrengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is.
9. Opdrachtgever staat in voor de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de aan gebruiker ter beschikking gesteldegegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn voor zover uit de aard van de opdracht niet andersvoortvloeit.
10. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan doorhet niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening vanopdrachtgever.
11. Gebruiker bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt.
12. Gebruiker kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht isverstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
13. Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan nadaarover met gebruiker overeenstemming te hebben bereikt. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstigetoepassing op opdrachtgever.
14. Gebruiker verplicht opdrachtgever zich, voorafgaand of ten tijde van het verstrekken van de opdracht, te legitimeren inovereenstemming met de in de Wet Identifcatie bij Dienstverlening (WID) beschreven voorwaarden en methoden.
15. De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging/bevestigingsbrief en komt tot stand op het moment dat de door gebruiker en opdrachtgever ondertekendeopdrachtbevestiging/bevestigingsbrief tezamen met de op basis van de WID vereiste bescheiden door gebruiker retour isontvangen. Zolang de bevestiging en identifcatie bescheiden niet retour zijn ontvangen, behoudt de gebruiker zich het rechtvoor de capaciteit elders in te zetten. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan gebruikerverstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Als bevestiging wordttevens in aanmerking genomen de door gebruiker en opdrachtgever ondertekende offerte die door gebruiker ten aanzien vande betreffende opdracht is uitgegeven.
16. Mocht de opdracht mondeling zijn verstrekt zonder schriftelijke opdrachtbevestiging/bevestigingsbrief dan komt deovereenkomst tot stand op het moment dat gebruiker de opdracht aanvaardt.
17. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke gebruiker overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voorhet correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking testellen.
18. Opdrachtgever is gehouden gebruiker onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met deuitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
19. Opdrachtgever voorziet gebruiker van kantoorruimte en overige voorzieningen en faciliteiten die naar het oordeel van degebruiker noodzakelijk of nuttig zijn om de overeenkomst uit te voeren, in het bijzonder gebruik van computer, telefoon, enfaxfaciliteiten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde computerfaciliteiten, is opdrachtgever verplicht zorg te dragen voorafdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures. Gebruiker zal viruscontrole procedures toepassen wanneergebruiker van de faciliteiten van opdrachtgever gebruik maakt.
20. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde originele bescheiden met eenformele status, zoals notariële akten, beschikkingen en overheidsvergunningen/documenten, aan de opdrachtgevergeretourneerd. Waar noodzakelijk voor onderbouwing van deugdelijkheid van verrichte werkzaamheden worden van dezeoriginele bescheiden kopieën opgenomen in werkdossiers.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de teverrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomstdienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van deuitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst fnanciële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zalgebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling vande overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling hetgevolg is van omstandigheden die aan gebruiker kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van deovereenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen,dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalveschriftelijk ingebreke te stellen.

Artikel 7 Honorarium

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijkbestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periodewaarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
4. Gebruiker mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijkovereengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van deovereenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan gebruiker, dat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht deovereengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Gebruiker zal deopdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen.
5. Het honorarium van gebruiker is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
6. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen eenwijziging ondergaan, is gebruiker gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzijopdrachtgever en gebruiker hierover andere afspraken hebben gemaakt.
7. Het honorarium van gebruiker, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden wordt perweek, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht,tenzij opdrachtgever en gebruiker hierover andere afspraken hebben gemaakt.
8. De gebruiker heeft het recht, rekening houdend met de wettelijke bepalingen, gestegen kosten door te berekenen en haarhonorarium aan te passen.
9. Het honorarium van gebruiker is exclusief onkosten en declaraties van ingeschakelde derden, tenzij andersovereengekomen in de opdrachtbevestiging/ bevestigingsbrief.

Artikel 8 Betaling

1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomentermijnen, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, doch in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Indienopdrachtgever aan gebruiker een machtiging verstrekt tot automatische incasso van haar declaraties zal gebruiker hierbij deop de declaraties van toepassing zijnde betalingstermijn respecteren. De gebruiker is gerechtigd, nadat hij opdrachtgevertenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten vangebruiker, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehelevoldoening.
2. Alle kosten correspondent en overige bankkosten zijn ten laste van de opdrachtgever (OUR).
3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever vanrechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger isin welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment datopdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen vangebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
5. Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering vande kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopenderente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever eenandere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige a􀂧ossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbijniet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
6. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-) kosten, die gebruiker maakt als gevolg van deniet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.
7. Indien de fnanciële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van gebruiker daartoe aanleidinggeeft, is gebruiker gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een doorgebruiker te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is gebruiker gerechtigd,onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeenopdrachtgever aan gebruiker uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
8. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van degezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder mede begrepen rapporten, jaarrekeningen, jaarstukken, adviezen, software,(elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van gebruiker totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uitalle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige anderewijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen ofdoen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte testellen.
4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houdentegen brand, ontplo􀂨ng- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek terinzage te geven.
5. Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reedsnu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsente betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10 Incassokosten

1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alleredelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.
2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding inaanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
Artikel 11 Onderzoek
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijkbinnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. Deingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staatis adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij ditinmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijkkenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechtsaansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12 Opzegging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. Opdrachtgever en gebruiker kunnen mitsschriftelijk niet anders overeengekomen (tussentijds) de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijnvan 30 dagen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft gebruiker recht op compensatie vanwegehet daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging tengrondslag liggen die aan gebruiker zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamhedenzullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met opdrachtgeverzorgdragend voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan deopzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze aanopdrachtgever in rekening gebracht.
5. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door opdrachtgever, heeft gebruiker vanwege het ontstane enaannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie van opdrachtgever alsmede recht op vergoeding vanadditionele kosten die redelijkerwijs moeten worden gemaakt ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van deovereenkomst, bijvoorbeeld kosten met betrekking tot onderaanneming, tenzij er feiten en omstandigheden aan deopzegging ten grondslag liggen die aan gebruiker zijn toe te rekenen. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan doorgebruiker, heeft opdrachtgever recht op medewerking van gebruiker bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij erfeiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen. Gebruikerbehoudt bij (tussentijdse) opzegging zijn aanspraak op betaling van declaraties voor de tot dan toe verrichtewerkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichtewerkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor gebruikerextra kosten met zich meebrengt,worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
6. De overeenkomst mag door ieder der partijen schriftelijk (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van eenopzegtermijn in het geval dat de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator,bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haaractiviteiten staakt of indien de ene partij het ontstaan van een bovengenoemde omstandigheden bij de andere partijredelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belangvan één der partijen.
7. Bij beëindiging van de overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten vande andere partij onverwijld aan die andere partij terug te geven, onder het voorbehoud dat gebruiker van elk documentwaarop de werkzaamheden zijn gebaseerd een kopie mag achterhouden, die bestemd is voor de administratie van gebruiker.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat deopdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechtsgedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haarrechtvaardigt.
– opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijnverplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dienaard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kanworden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigdeinstandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld isopdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1.genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten vanvervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. De aansprakelijkheid van gebruiker voor schade van de opdrachtgever, welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledigeof niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium, dat door gebruiker aande opdrachtgever in rekening is gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade isgelegen, met dien verstande dat daarbij alleen het honorarium in aanmerking wordt genomen dat betrekking heeft op delaatste drie maanden waarin die werkzaamheden zijn verricht. De eventueel door gebruiker aan de opdrachtgeververschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van gebruiker invoorkomend geval door verzekering is gedekt. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet van gebruiker. Ondergebruiker zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen zijn werknemers alsmede eventuele door hembij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden. 3. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien deschade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.
5. Gebruiker zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van eenadministrateur en belastingadviseur kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hemonjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is gebruiker voor de daarvoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien deopdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van gebruiker die bij zorgvuldig handelen zou zijnvermeden, is gebruiker voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van twee maanden van het bedrag van hethonorarium voor de desbetreffende opdracht, tenzij er aan de zijde van gebruiker sprake is van opzet of daarmee gelijk testellen grove nalatigheid.
6. In geval het administratieve werkzaamheden van gebruiker betreft, vrijwaart opdrachtgever gebruiker voor vorderingen vanderden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan gebruiker onjuiste of onvolledige informatie heeftverstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijdsdanwel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van gebruiker.
7. In geval het fscale werkzaamheden van gebruiker betreft, vrijwaart opdrachtgever gebruiker tegen vorderingen van derden,uit welke hoofde ook, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met een dienst die opdrachten aanopdrachtgever heeft verleend. Dit artikel is niet van toepassing op vorderingen die zijn veroorzaakt door opzet of grove schuldvan gebruiker.

Artikel 16 Vrijwaringen

1. De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendomop door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert dezedat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over ophet moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht vanopdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 18 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van eenomstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentiewordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen,doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker wordendaaronder begrepen.
3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert,intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonderverplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit deovereenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeeltezelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelteseparaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomstvan elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij ismedegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatieaan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kanberoepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruikerniet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van deovereenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
3. Gebruiker is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wendentot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval gebruikervoor zichzelf optreedt in een tucht, civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
4. Tenzij daartoe door gebruiker voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud vanrapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van gebruiker, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekkingderden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgendat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
5. Gebruiker zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdhedenvoor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen,computerprogramma’s, systeemontwerpen, (model-)contracten, werkwijzen en andere geestesproducten zijn uitsluitendbestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming vangebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrektestukken anders voortvloeit.
3. Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden tegebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
4. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan terinwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van gebruiker.
5. Gebruiker behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikten/of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien ofin licentie zijn gegeven. Alle overige intellectuele eigendomsrechten, die reeds voor de datum van deze overeenkomst aan gebruiker in eigendom toebehoorden (of aan gebruiker in licentie zijn gegeven) blijven aan gebruiker (c.q. aan licentiegever)toebehoren.
6. Indien in het geval van een opdracht tot management consultancy een specifek op te leveren geestesproduct in deopdrachtbevestiging/bevestigingsbrief wordt aangeduid als “cliënt materiaal” verkrijgt opdrachtgever het auteursrecht op ditproduct. Opdrachtgever verleent gebruiker een niet-exclusief, wereldwijd en voortdurend recht om het betreffendegeestesproduct vrij van rechten te gebruiken, te kopiëren, te bewerken, te wijzigen, in sublicentie te geven en op de markt tebrengen.

Artikel 21 Reclames

1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na deverzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, danwel binnen 60 dagen na de ontdekkingvan het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs nier eerder kon ontdekken, aan gebruiker teworden kenbaar gemaakt.
2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft gebruiker de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachtehonorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijkniet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaaldhonorarium.

Artikel 22 Niet-overname personeel

1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generleiwijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met gebruiker, medewerkers van gebruiker of vanondernemingen waarop gebruiker ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest)bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 23 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij dekantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegderechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil inonderling overleg te beslechten.
3. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en gebruiker waarop deze voorwaardenvan toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegderechter in het arrondissement waarin gebruiker zijn woonplaats heeft.
4. In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn opdrachtgever en gebruiker bevoegd om geschillen aan een college voorgeschillen voor te leggen.

Artikel 24 Leveringstermijn

1. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen terbeschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dannadat de betaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn, indiendit uitdrukkelijk is overeengekomen.
3. De overeenkomst kan – tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet wegenstermijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij gebruiker de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hemna a􀂧oop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaanconform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 25 Vervaltermijn
1. Voor zover in de Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden vanopdrachtgever uit welke ook jegens gebruiker in verband met werkzaamheden door gebruiker in ieder geval na één jaar nahet moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten enbevoegdheden.

Artikel 26 Afstand van rechten

1. Het niet direct afdwingen van enige bepaling of voorwaarde in de overeenkomst door gebruiker zal de rechten enbevoegdheden van gebruiker onder deze overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepalingof voorwaarde in de overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

Artikel 27 Conversie

1. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling vandeze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhouden strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan wordengedaan.

Artikel 28 Nawerking

1. De bepalingen van deze overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na debeëindiging van deze overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

Artikel 29 Strijdige clausules
1. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging/bevestigingsbrief onderling tegenstrijdigevoorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging/bevestigingsbrief opgenomen voorwaarden.

Artikel 30 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 31 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen vande overeenkomst.

 

Amsterdam, 08-05-2009